תקנון האתר

כללי
 
1. אתר המכירות האלקטרוני Points Of You (להלן גם: "האתר"),
    משמש לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט
    בישראל.
2. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם
   לנקבה.
3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו,
    מהווה את הסכמתך, לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים
    לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
4. האתר הנו בבעלות Points Of You (להלן: "החברה").
5. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע
    הפעולה כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של
    תקנון זה,וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או
    תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה,
    בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם
    עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או
    הודעה מוקדמת.
7. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.
8. באתר מותקנת מערכת הצפנה הפועלת על פי פרוטוקול SSL
    לאבטחת מידע, הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר. 
 

אספקה ומשלוחים
 
1.  Points Of Youידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת
     בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, תוך התנאים המופיעים בתנאי
     המשלוח.
2. Points Of You יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם
    לתנאי המשלוח הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
3. אין לראות Points Of You אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה
    ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם
    בשליטתם של Points Of You לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
4. באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית
    Points Of You יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום
    סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש וכן לגבות תשלום נוסף על
    התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
5. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים
    רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי,
    שבת, ערבי חג וימי חג).
6. רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי Points Of You.
7. יובהר בזאת, כי בכל קניה, הלקוח יקבל את המוצר שרכש או את
    מלוא כספו בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר.
 
מבצעים
 
1. מעת לעת ימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
2. כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר
   המלאי, לפי המוקדם מביניהם, והכל כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

1. האמור בפרק ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת
    הצרכן, התשמ"א - 1981.
2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי החברה תאפשר ביטול עסקה
    והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל
    הלקוח, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, וללא כל סימני
    פתיחה או שימוש.
3. עבור מוצרים אלה יינתן זיכוי כספי בניכוי עלויות המשלוח.  
4. במידה והלקוח מעוניין בהובלת המוצר המוחזר אל החברה, ההובלה
    תיעשה על ידו ובאחריותו בלבד. אין החברה מטפלת בהובלת המוצרים
    המוחזרים אליה.
5. בעת קבלת המוצר המוחזר במשרדי החברה תתבצע בדיקה של המוצר,
   ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון
   זה.
6. זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במידה והמוצר הינו
   "טובין פסידים" כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן.
7. הלקוח רשאי לבטל רכישת שירות, אם טרם הוחל בנתינתו, וזאת תוך
    14 ימים מיום ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי
   עסקים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
8. Points Of You תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
 • במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור
   המוצר;
 • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך
   המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
 • אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של 
   הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.
 • אם יתברר Points Of You כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את
   המוצר או השרות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר
    האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
10. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי,
     רשאים Points Of You לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה
     ערך. 
11.משחק האימון יוחלף לאחר שיגיע בשלמותו, באריזתו המקורית, טרם 
    בוצע בו שימוש כלשהו וללא כל נזק, אל הספק או משרדי האתר, לאחר
    תיאום עם נציגינו ולא יאוחר מ 14 יום מיום שליחתו אל הנמען. 
    עלויות משלוח באם קיימות, יחולו על מחליף המשחק בלבד. החלפה,
    באם מתאפשרת, הינה חד פעמית.


קניין רוחני
 
1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות
   והסודות המסחריים, הנם רכושה של Points Of You בלבד. זכויות אלה
   חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים,
   צילומים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן
   האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של
   החברה מראש ובכתב.
3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים,
   ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו,
   בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או
   בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב
   ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
5. השם "Points Of You", וכן שם המתחם (Domain name) של
   האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם כולם רכושה של
   החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.


שמירה על סודיות
 
1. החברה מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור
   בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח.
2. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה
   לשמור על סודיות פרטי המשתמש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים.
   מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של
   Points Of You להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או
   חשיפת המידע האגור.
   Points Of You לא תשא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש
  בו לרעה על ידי צד שלישי,
  ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי Points Of You
   במקרה זה.
3. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דיוור ישיר
    ו/או דואר אלקטרוני ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקס,
   למטרות קידום מכירות ושיווק של מוצרים, שירותים, מחירים ומבצעים
   הקשורים אליה. במידה והלקוח מעוניין להפסיק קבלת מהחברה זה, עליו להודיע
   על כך לחברה.
4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי החברה תהא מחויבת לנהוג על פי
    דין ובכלל זה חשיפה למידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.
 
שונות

 
1. על ההתקשרות בין המזמין לבין החברה דרך האתר יחולו הוראות הדין הישראלי

    בלבד.
2. בית המשפט המוסמך לדון בכל עניין הקשור לאתר זה הינו בית המשפט
   בתל אביב-יפו בלבד.
3. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך- 01/09/08 וניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה
   ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

אנו אוספים ומפתחים רעיונות חדשים
כל הזמן ונשמח לחלוק אותם עמכם.
הצטרפו לקבלת עדכונים בחינם:

 
אימייל*
 
 
שם*
 
 

 

 

 

 

Identity Websites, E-commerece and Advanced Portals
סמדר מיכל גרניט Michal Granit Design